Oslo Cancer Cluster om persontilpasset behandling

Les Oslo Cancer Cluster (OCC) høringsuttalelse til Nasjonal utredning av persontilpasset medisin i Norge. OCCer en forsknings- og utviklingsklynge innen kreft med rundt 70 medlemmer fra Norge og Skandinavia.

OCC arbeider for å akselerere utviklingen av ny kreftbehandling til nytte for kreftpasienter, samtidig som vi arbeider for at biomedisin skal være en viktig industri i Norge. Vi har status som ”Norwegian Centres of Expertise”. Våre medlemmer representerer hele verdikjeden i kreftutvikling fra forskningsaktører til globale farmasibedrifter.

Rapporten har viktige og gode initiativ. Personalisert medisin er et område OCC har arbeidet med i mange år og vi ser frem til at de gode forslagene iverksettes. Samtidig mener vi at det viktig å tenke større fordi Norge har betydelige internasjonale fortrinn på dette området. Norge har potensial til å bli et knutepunkt internasjonale firmaer, organisasjoner og myndigheter oppsøker, både for å lære, og for å teste hvordan nye populasjonsbaserte persontilpassede behandlinger fungerer. Dette vil komme pasienter til gode (tilgang til ny behandling), samt føre til norsk innovasjon og næringsutvikling. Norge har en unik mulighet og et ansvar for å bli et internasjonalt ”testbed” for personalisert medisin. Dette på grunn av følgende:

1. Norge er et av få land i verden med et nasjonalt helsevesen og personnummer. Vi har stabil populasjon som deler personlige data. Dette gir god datatilgang før og etter intervensjon, noe som er essensielt for å tilpasse behandling. Institusjoner som Kreftregisteret kombinert med nasjonale biobanker gir Norge muligheten til å benytte historiske data og etablert infrastruktur til å støtte introduksjon/bruk av sekvensering og nye diagnostiske metoder. Andre land har eg. utfordringer med deling av data (DE), eller manglende pasienthistorikk (US).

2. Norge ligger langt framme og har erfaring innen personalisert medisin, særlig på kreftområdet. Norsk KreftGenomikKonsortium (NCGC) ble stiftet høsten 2011 av en gruppe forskere, og inkluderer nå sentrale miljøer i alle helseregioner, universiteter etc. Prosjektet har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet. Et underprosjekt (ELSA) forsker på helseøkonomiske, etiske og juridiske spørsmål. Det er også opprettet et Nasjonalt fagråd for persontilpasset kreftbehandling. OCC foreslår kreft som første satsingsområde for personalisert medisin.

3. Potensial – flere norske fagmiljøer er i verdensklasse i translasjonsforskning. 8mrd. NOK investeres årlig til medisinsk forskning, mens svært lite investeres for å sikre at dette fører til bedre behandling av pasientene. En nasjonal satsing på populasjonsbasert personalisert kreftmedisin kan bidra til å endre dette, og samtidig ytterligere styrke Norges fortrinn internasjonalt.

Oslo Cancer Cluster er positive til rapporten som trekker frem viktige og gode initiativ. Samtidig mener vi at det viktig å tenke større. Vi understreker at Oslo Cancer Cluster gjerne bidrar aktivt i arbeidet med å gjøre Norge til et internasjonalt ”testbed” for personalisert medisin.

Direktør Ketil F. Widerberg, OCC, 11.8.14