Kreftgenomikk

- målrettet kreftbehandling

Norsk kreftgenomikkonsortium (NCGC) driver to store nasjonale forskningsprosjekter innen persontilpasset medisin

I NCGC samarbeider forskere fra hele landet for å gjøre kreftbehandling mer og bedre persontilpasset. Kreftforsker Ola Myklebost leder samarbeidet fra avdeling for tumorbiologi ved Radiumhospitalet.  De mottar tilsammen 75 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet.

NCGC jobber med å etablere felles teknologi, metodologi og tolkningsrutiner for å benytte kreftsvulstenes mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen til den enkelte pasient.

Metodene skal prøves ut og evalueres også for mer kunnskapsbasert prioritering av nye, målrettede kreftmedisiner.

Planen er å utvikle prosjektet videre til å bli mer populasjonsbasert, og dermed unikt internasjonalt.

Harald Holte

Harald Holte er onkolog og forsker. Han har ansvaret for lymfomer i det store forskningsprosjektet.

Dette er mulig i Norge fordi vi har en helt dominerende leverandør av kreftbehandling, og et helsesystem som muliggjør høy kvalitet på dokumentasjonen av den enkelte pasients sykdomsforløp, og et Kreftregister som kan samle data nasjonalt. Et slikt prosjekt ville ha et enormt potensiale for forskning på og utvikling av nye behandlingsstrategier for kreft, og modellen har vakt betydelig internasjonal oppsikt.

Det nasjonale kreftforskningsprosjektet for persontilpasning av kreftbehandling er en felles satsing fra helsevesenet som involverer kreftsentre og universiteter i alle helseregioner.

Fremdrift
Første fase er finansiert med  35 millioner kroner fra Norges Forskningsråd gjennom programmet «Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet» (KREFT 2011 – 2015).

Andre fase, med en bevilgning på 40 millioner kroner fra Norges Forskningsråds BIOTEK 2021- program startet opp sommeren 2013.

Les mer på Kreftgenomikk.no