Forskningsrådet satser på kreft

Store bevilgninger til genforskning

Med programmet BIOTEK 2021 og programmet KREFT 2011-2015 sørger Forskningsrådet for at Norge posisjonerer seg på et område som angår oss alle: Helse

Forskningsprogrammet støtter forskningsprosjekter som øker kunnskapsgrunnlaget for gode beslutninger innenfor kreftbehandling og -omsorg av kreftpasienter.

Forskningsrådet har samarbeidet med Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten om temaforslag til utlysningene.

Bakgrunn
Forskning som utføres i dag gir ikke tilstrekkelig informasjon til beslutningstakere i alle typer problemstillinger på kreftområdet.

Forskningsprogrammet skal frembringe relevant kunnskap om

  • effekt
  • sikkerhet
  • kostnadseffektivitet

av ulike helsetiltak i klinisk praksis på kreftområdet.

Programmet skal således finansiere klinisk studier der det offentlige (som forvaltningen, helsetjenesten) og andre aktører (som pasientorganisasjoner) ser behov for kunnskap, og som ikke initieres og/eller finansieres av andre aktører.

Overordnet mål

Forskningsprogrammet skal støtte forskningsprosjekter som øker kunnskapsgrunnlaget for gode beslutninger som bedrer diagnostikk, behandling og omsorg av kreftpasienter.

Definisjon av kliniske studier

I dette forskningsprogrammet defineres kliniske studier/prosjekter bredt som forskning på pasienter, pasientmateriale (som blod, DNA/RNA) eller datamateriale (som blodparametre, andre måledata) fra pasienter. «Comparative Effectiveness Research» (CER)-studier er inkludert, men definisjonen går langt utover CER.

Andre faglige og metodiske perspektiver

Det legges ingen begrensninger med hensyn til metodisk tilnærming eller forskningsdesign. Hovedvekten legges på vitenskapelig kvalitet i forskningsprosjektene og forventet bidrag til økt kvalitet på helsetjenestetilbudet.

Strategisk forankring

Programsatsingen har bred strategisk forankring i Forskningsrådets og Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstategier, Forskningsmeldingen, Nasjonal helse- og omsorgsplan og andre NOUer, samt andre nasjonale rapporter på helseområdet.

Budsjett

Programperioden er 2011-2015. Programmet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet med et årlig budsjett på 20 mill kr, totalt kr 100 mill i programperioden. Det planlegges to-tre større utlysninger i programperioden, den første med søknadsfrist 30.11.2011.

For mer informasjon om programmet, se Programplan 2011-2015 (PDF-199 KB)   .